По алфавиту

По стилям

По городам

mp3ОбновленияВход

Регистрация

Пользователи

Текущий пользователь

Znich
Вол бушуе

Morbid Victory
Children Of The Wolf

Partyzone
Я праглядзеў цябе

Sontsevorot
Zahad Sontsa

Wolfshade
Gladiator


Gateward
Стиль: pagan black
Город: Брест

: : Новости : : : : Дискография : : : : Биография : : : : Фото : : : : Контакт : :

stanish@ring.by


«Legenda Adradzhennia» - 2001


Трэк лист:

1. Prologue
2. Legend Of Rebirth
3. Kupalinka
4. Ancestor
5. The Call Of Rebirth
6. Where Mists Born
7. Vielicny Podych Pryrody
8. Liasnyia Liudzi
9. Witchery
10. Salvation Breath

Альбом записан в студии "Воздух" (Брест) летом 1999 - весной 2000 года. Выпущен на The Flaming Arts Prods. в 2001 году.

Состав: Славор - гитара,
Вячеслав - бас,
Андрей - барабаны,
Станислав - вокал, Наташа - клавиши,
Алина - ж.вокал.


 1. Прадмова
 
 О вялiкi Сварожа, ты сваiмi чатырма галавамi
 Глядзiш ува се чатыры бакi 
 Паведай мне аб тым, хто яшчэ заста ся жывы
 Хто яшчэ нясе сябе таямнiцу тваiх абрада
 Твае дзецi мяртвы жо некалькi вяко
 Запамята шы твае мастацтвы
 Страцi шы веды продка сваiх
 Дык плач жа + затапi Зямлю
 
 1. Пралог
 
 Гэта былі апошнія хвіліны існавання Чужых+
 Пасля доўгіх гадоў болю і нянавісці, ахапіўшых краіну Аюма, зямля нарэшце
 атрымала магчымасць iзно уздыхнуць поўнай груддзю, не абцажараная болей
 цяжкасцю царквоў. Пад бледным светам месяцу вяршылася правасуддзе над тымі, хто
 зрабіў замах на веліч Продкаў, хто шоў і паганячы рабіў сваю брыдкую справу,
 баязліва азіраючыся па старанах. Але Продкі былі, Продкі ёсць, продкі будуць+
 Чакаючы сваёй гадзіны, яны наліваліся нянавісцю, і вось настаў час, калі адчыніліся вароты,
 яны прыйшлі, змятаючы ўсё на сваім шляху. Чужыя жахнуліся+ Агонь і
 вецер не магл дазволіць ім паміраць хутка і без болю. Над зямлёй Аюма к зоркам
 уздымаўся стогн, папярэдні смерці, але прадракаючы жыццё. На поплу мела быць
 адроджана жыццё, бо Кола Жыцця было зварочана Сварогам. Паветра, насычанае пахам
 гарэўшай зямлі, напаўнялі гукі набліжаючагася жыцця+
 
 1.The prologue.
 
 That was the last moment of Aliens' existence+
 After so long years of pain and hatred which surrounded Land of Aium, the Earth
 finally got ability to breath with its full lungs again, not feeling gravity of
 the churches on its bosom anymore. Under the pale moonlight came the judgement
 for those who rose the hand on majesty of Ancients, who came with destroying and
 timidly looked around. But the Ancients were, the Ancients are, and the Ancients
 will be+ Waiting for their hour, they filled with hatred, and then came the time
 and the gates were opened, and they came with rushing all their way. And Aliens
 terrified+ Fire and Wind didn't let them die fast and painless. Over the Land of
 Aium high to the stars the moan rose, coming before death but predicting life.
 On the ashes should be revived the life, as the circle of Life was turned by
 Svarog. The air, saturated with smell of burning Earth, was filling with sounds
 of approaching life+
 
 2.Легенда адраджэння/Legend of rebirth
 
 Hear my breath and feel my dream
 Fall into rhythm of my heart
 As shadows of forests my thoughts are light
 I'm the one who meets knew day
 
 In golden chariot I ride
 Through the distant azure sky
 After so long eternal sleep
 I'm looking down to the ash on the stones
 
 Winter wind - my northern brother
 Cruel heat - my southern sister
 With frantic curls I rise on the east
 With rushing flows I leave to the west
 
 Horizons I will cover by scarlet bloody veil 
 Dense forests and dark bogs 
 I will fill by the fog
 From blood and from smoke, from ash, from shadow of the past
 I will come to rule on burned land
 
 Of evil I'm herald
 Of cruel fate I'm prophet
 Over the bodies my way's laid
 Way to the life
 
 Never to feel
 Oblivion behind the walls
 Never to see
 The Sun under the dome
 
 3. Купалінка (Folk song)
 
 Купалінка, купалінка
 Цёмная ночка
 Цёмная ночка
 Дзе ж твая дочка
 
 Твая дочка ў садочку
 Ружу, ружу поліць
 Ружу, ружу поліць
 Белыя ручкі коліць
 
 Кветачкі рвець, 
 кветачкі рвець
 Вяночк сплятае
 Вяночк сплятае
 Слезкі пралівае
 
 Купалінка, купалінка
 Цёмная ночка
 Цёмная ночка
 Дзе ж твая дочка
 
 4. Ancestor
 
 They are ignorant
 They are unfair
 They are foolish they are submitted 
 They are cowardly they do not know+
 
 That clouds will cover the sky
 And cold winds will start to blow
 And moment ll become eternity
 And he will come+
 
 Rise +Ancestor+
 
 Screaming+
 Dancing+
 Rising+
 + steel to the sky
 He bursts into dreams
 He subordinates
 Great and merciless
 All ancients hatred he carries
 Oblivion
 My destiny 
 My way into dream+
 
 O great Svarog who by four heads
 Watches out all four sides
 Tell me about who s still alive
 Who still carries the mystery of your rites
 
 Your children are dead for hundreds of years
 Having forgotten your arts
 Having lost the knowledge of ancient ones
 So cry + flooding the Earth
 
 5. The call of the beast
 
 He who came
 By the name
 From the mist
 Of my ancients
 He is wailing
 I call you               
 He is calling
 THE BEAST
 
 Darkness sinks on my properties
 Sadness drowns in my swampy lands
 Lakes are filled with people s fears
 Now I call the beast+ I call thee
 
 For you this blood, great eternal Veles
 For me this flesh
 For you these lost unfaithful souls
 
 Come up from bogs Arisen over mist
 Envoy of Gods
 Now I am the beast
 
 Will show you the way to grief and weeping 
 Will lead you to the silence and solitude
 To my land+
 Silence+
 Solitude+
 No pain+
 No nothing+
 
 6.Where mists born...
 
 Through space and time I hear that sounds
 They creep into my mind
 Come from the depths they wrest me out
 Of this alien reality
 
 They carry me away into the place
 Where mists born+
 They gather up the children of eternity
 Where mists born+
 Where creeks fall into the rivers + into the lakes
 My wizardry starts in the place + where mists born
 
 O you mother damp Earth
 O you father celestial Rhod
 To the deepest sources I appeal
 To extract the knowledge that my ancestors carried
 
 To the bogs, to the skies, to the ancient rites
 Lasts thin thread of that knowledge
 To the place where mists born
 
 + where mists born
 
 O you mother damp Earth
 O you father celestial Rhod
 To the deepest sources I appeal
 To get the knowledge of my darker soul
 + who am I
 
 Там, где рождаются туманы
 Сквозь пространство и время я слышу эти звуки
 Они врываются в мое сознание
 Придя из глубин, они выхватывают меня
 Из этой чуждой реальности
 
 Они уносят меня в то место
 Где рождаются туманы
 Они собирают детей вечности
 Там, где рождаются туманы
 Где ручьи впадают в реки + в озера
 Мое колдовство начинается там + где рождаются туманы
 
 О мать сыра земля
 О отец небесный Род
 К самым глубинам обращаюсь я
 Чтобы добыть знание, которое несли мои предки
 
 К болотам, к небесам, к древним обрядам
 Тянется тонкая нить этих знаний
 К тому месту, где рождаются туманы
 + там, где рождаются туманы
 
 О мать сыра земля
 О отец небесный Род
 К самым глубинам обращаюсь я
 Чтобы получить знание моей темной души
 + кто я такой
 
 7. Подых прыроды/breath of nature
 
 8. Лясныя людзі
 
 Разгнявілісь
 Хмары ў небе
 Апусцілісь у лес+
 
 + з'явілася сонца над вяршынямі дрэў,
 I працісквалісь яго ўпартыя прамені
 Скрозь гушчар леса, 
 Пераплятаючыся паміж дрэў,
 З цемры выхопл ваючы
 Змрочныя цені.
 
 Рухал сь цен , як л стота на ветры,
 Як Зубр, як дзе бой.
 То лясныя людз - сыны Пяруна -
 Нашчадкі вялікіх продкаў .
 Прытулкам х ста халодны ц х лес,
 Кал над вечнай старажытнай зямлёй
 Узнесл ся купалы, бляскам срэбра
 Асляп ушыя дзяцей зямл балота .
 
 Яны прыйшл лес, кал ц шыня х адз ноты
 Была парушана звонам прагнучай крыв стал , 
 Ператвары шысь гук званн ц,
 В се шых над купалам цэрква .
 Лес бы адз ным мейсцам, куды не пран ка
 Н звон мячо , н бляск прал тай крыв .
 Але то был сыны Пяруна -
 Нашчадк вял к х продка .
 
 Яны прыйшл лес,
 Каб выкл каць з глыб вяко 
 Праклён вял к х продка ,
 Каб увасоб ць у сябе х моц+
 + з'яв лася сонца над вяршыням дрэў, 
 праціскваліся яго упартыя прамені
 Скроз гушчар леса,
 З цемры выхопліваючы змрочныя цені+
 
 7. Timber people
 
 +and the sun appeared over the trees 
 And its stubborn beams rushed
 Through the thicket of the wood
 Intertwining with trees
 Catching gloomy shadows from the dark
 The shadows moved as leaves on the wind
 As Zubre on his way to the battle
 Those were timber people - sons of Perun - 
 Descendants of great ancestors
 Cold silent wood became their sanctum
 When domes rose over the eternal land
 Blinding the children of the land of bogs by their silver brilliance
 They came to the wood when silence of their solitude
 Was violated by the ring of steel thirsty for blood
 Turning into the ringing of the bells
 Which hung over the domes of the churches
 The Wood was the only place
 Where neither the ringing of steel nor brilliance of split blood didn'tpenetrate
 But those were sons of Perun -Descendants of great Ancestors
 They came to the woodTo call the curse of great ancestors
 Form the depths of agesTo get their power++and the sun appeared over the trees
 And its stubborn beams rushed
 Through the thicket of the wood
 Catching gloomy shadows from the dark
 
 9. Witchery
 
 10. Salvation breath
 
 Winds of nonentity + blow
 Darker slaves of mine + blow
 Through the endless night + blow
 Through the passionate sleep + blow
 
 Another lot days left
 More minutes left in past
 Same abdicated I am
 From staying on the knees
 My essence walks ahead
 My sword rises high
 Hatred to weakness
 Reflects from cold steel
 
 My holy orphaned land
 Support my darker might
 Direct it onto your foe
 Lower the steel onto his head
 Clear my misty mind
 Fill my lungs with freedom
 Taste warm blood
 Of unfaithful ones
 
 And when my blood
 Goes down to your face
 Make the winds blow
 Give me salvation breath
 
Rating All.BY
Ресурсы Интернет
The Best Sites
Welcome to The official homepage of dark-doom metal band DYING ROSE
Официальный сайт группы Sontsevorot
Беларуский магазин хардкора, альтернативы, nu-metalа
http://extreme-by.musica.mustdie.ru